شنبه 05 مهر 1399          
    بخش های دفتر » بخش ارتباطات دانشگاهی و ماموریت های بین المللی » اعزام و پذیرش هیات ها
نحوه اخذ مجوز
  

نحوه اخذ مجوز سفر از هيأت ناظر بر سفرهای خارجی کارکنان دولت: 


فرایند اعزام هیات های دانشگاهی به خارج از کشور: کليه سفرهایی که به منظور انجام مذاکره و بازديد از تجهيزات، فناوري ها و فعاليت های دانشگاه ها و موسسه های پژوهشی جهت عقد قرارداد و يا توسعه همکاری فنی، علمی، آموزشی و پژوهشی، پی‌گيری و نظارت بر امور اجرایی مربوط به قراردادها و تفاهم‌نامه‌های همکاری انجام پذیرد، ویا هر سفری که به دعوت مؤسسات خارج و بدون بار مالی برای دانشگاه انجام ‌شود، نياز به اخذ مجوز سفر از هيأت ناظر بر سفرهای خارجی کارکنان دولت دارد. 

 درخواست اخذ مجوز سفر به همراه شرح کامل مأموريت می‌بايست حداقل 5 هفته قبل از انجام سفر توسط رئيس دانشکده/ پژوهشکده/ و يا معاونت به دفتر همکاريهای علمی و بين‌المللی دانشگاه و يا به رياست دانشگاه ارسال شود تا پس از بررسی، به منظور اخذ مجوز، به دفتر همکاري های علمی و بين‌المللی وزارت متبوع ارسال گردد. 

اعزام و پذیرش هیات ها

فرایند دعوت  دانشگاه الزهرا از اساتید خارجی برای همکاری آموزشی یا پژوهشی:

 

 

 

- دریافت پیشنهاد از گروه آموزشی با اعلام دقیق بازه زمانی دعوت از استاد خارجی

 

- تکمیل فرمهای مربوط به دعوت از کارشناسان خارجی+ رزومه و گذرنامه استاد میهمان

 

- درخواست ویزای آموزشی استاد میهمان از سامانه ویزای وزارت امور خارجه

 

- مکاتبه با حراست دانشگاه

 

- همکاری با استاد میزبان درخصوص رزرو اقامتگاه درصورت نیاز

 

 

 

 

اعزام هیات های مسئولان دانشگاه الزهرا

بازدید هیات های دانشگاهی غیرایرانی از دانشگاه 

 

روند انجام دعوت از کارشناسان خارجی

نمودار روند انجام بازدید هیئت های میهمان از دانشگاه الزهرا

 

 

 

فرم های مربوط به دعوت دانشگاه الزهرا از متخصصین غیر ایرانی    فرم مشخصات میهمان خارجی  


 فرم دعوت از میهمان خارجی

 
فرم محور های همایش 

دستور العمل به کارگیری عضو وابسته در دانشگاه الزهرا

کاربرگ مشخصات متقاضی همکاری با دانشگاه به عنوان عضو وابسته