مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهراء (س)


07

ارائه مقاله دانشگاه الزهرا در کنفرانس بین المللی خلاقیت و نوآوری – استراسبورگ فرانسه: (26-24/8/1396)

ارائه مقاله دانشگاه الزهرا در کنفرانس بین المللی خلاقیت و نوآوری – استراسبورگ فرانسه: (26-24/8/1396)

دکتر منصور حسامی کرمانی دانشیار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا که به منظور انجام فرصت مطالعاتی در دانشگاه استراسبورگ درفرانسه به سر می برد، درهمایش بین المللی "نوآوری و خلاقیت علمی و فرهنگی در همکاری های بین المللی" که با همکاری سه دانشگاه استراسبورگ، فرایبورگ و اصفهان در تاریخ 24 تا 26 آبان ماه 1396 در فرانسه برگزارشد، با ارائه مقاله مشترک با پروفسور دانیل پایو از دانشگاه استراسبورگ شرکت نمود. این همایش در سه روز و با ارائه مقالات استادان و پژوهشگران ایرانی و فرانسوی  در محل خانه ی بین دانشگاهی علوم انسانی آلزاس در دانشگاه استراسبورگ به انجام رسید. 


تعداد مشاهده خبر: (350)
کد خبر: 2241