مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهراء (س)
بازدید: 307 مرتبه
12th International Conference on the Arts in Society and Arts Society Research

دکتر ابوالقاسم دادور،کشور فرانسه

دانشکده:هنر

تاریخ عزیمت:23/3/96

تاریخ بازگشت:27/3/96

نام و نام خانوادگی : دکتر ابوالقاسم دادور

عنوان مقاله: The Great Mongolian Shahnameh: A Monifestation of Power         

کشور محل برگزاری:  فرانسه

دانشکده: هنر

تاریخ عزیمت: 23/3/96

تاریخ بازگشت:  27/3/96


کد:  2112
گروه: دانشکده هنر