مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهراء (س)
بازدید: 314 مرتبه
Educational Innovations in Counties Around the World

دکتر مه سیما پور شهریاری، کشور آمریکا

دانشکده: روانشناسی و علوم تربیتی

تاریخ عزیمت:5/4/96

تاریخ بازگشت:10/4/96

نام و نام خانوادگی : دکتر مه سیما پورشهریاری

عنوان مقاله: Study the Effect of Cognitive Behavioral Therapy to Reduce the Oppositional Defiant Behavior in School Children           

کشور محل برگزاری:  امریکا

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی

تاریخ عزیمت: 5/4/96

تاریخ بازگشت:  10/4/96


کد:  2114
گروه: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی