مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهراء (س)
بازدید: 395 مرتبه
International CALL Conference: CALL in Context

دکتر سیده سوسن مرندی، کشور آمریکا

دانشکده: ادبیات و زبان های خارجی

تاریخ عزیمت:14/4/96

تاریخ بازگشت:19/4/96

نام و نام خانوادگی : دکتر سیده سوسن مرندی

عنوان مقاله: Virtual Walls and Bans: E- Learning/CALL Hegemonies in the Iranian Context           

کشور محل برگزاری:  امریکا

دانشکده: ادبیات و زبان های خارجی

تاریخ عزیمت: 14/4/96

تاریخ بازگشت:  19/4/96


کد:  2115
گروه: دانشکده ادبیات