مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهراء (س)
بازدید: 218 مرتبه
شرکت درکارگاه نارساخوانی

دکتر مهناز اخوان تفتی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

کشور آلمان

تاریخ عزیمت:30/6/1396

تاریخ بازگشت:1/7/1396

نام و نام خانوادگی : دکتر مهناز اخوان تفتی

عنوان مقاله: شرکت درکارگاه نارساخوانی

کشور محل برگزاری:  آلمان

دانشکده: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

تاریخ عزیمت: 30/6/96

تاریخ بازگشت:  1/7/96


کد:  2248
گروه: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی