مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهراء (س)
بازدید: 224 مرتبه
23rd IASL World Congress

دکتر مختاری دینانی،دانشکده تربیت بدنی

کشور ایتالیا

تاریخ عزیمت: 11/7/96

تاریخ بازگشت:  15/7/96نام و نام خانوادگی : دکتر مختاری دینانی

عنوان مقاله: Prioritizing Affecting Factors on Professional Ethics in Iranian Sport Organizations

کشور محل برگزاری: ایتالیا

دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی

تاریخ عزیمت: 11/7/96

تاریخ بازگشت:  15/7/96


کد:  2250
گروه: دانشکده تربیت بدنی