مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهراء (س)
بازدید: 240 مرتبه
کنفرانس بین المللی حقوق کودک از منظر قانون و اجتماع

دکتر فاطمه پور مسجدیان،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

کشور عراق

تاریخ عزیمت: 22/7/96

تاریخ بازگشت:  23/7/96نام و نام خانوادگی : دکتر فاطمه پورمسجدیان

عنوان مقاله: حقوق کودک در قوانین بین المللی و ضمانت اجرای آن

کشور محل برگزاری: عراق

دانشکده: علوم اجتماعی و اقتصاد

تاریخ عزیمت: 22/7/96

تاریخ بازگشت:  23/7/96


کد:  2251
گروه: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی