مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهراء (س)
بازدید: 195 مرتبه
1) GOTHENBURG CULTURES ON THE TOWN 1621-2021(GPS400) 2) INTERNATIONAL CONFERENCE ON IMIGRATION AND LABOUR MARKET EUROPEAN CHALLENGE FOR THE 21st CENTURY

دکتر اشرف السادات موسوی لر ، دانشکده هنر ، کشور سوئد

تاریخ عزیمت: 16/8/96

تاریخ بازگشت: 25/8/96


نام و نام خانوادگی : دکتر اشرف السادات موسوی لر

عنوان مقاله: 1) Iconic Station for Green City

2)THE FANCTION OF ART EDUCATION TO GENERATE SOCIAL CAPITAL AND EMPLOYMENT

کشور محل برگزاری: سوئد

دانشکده: هنر

تاریخ عزیمت: 16/8/96

تاریخ بازگشت: 25/8/96


کد:  2266
گروه: دانشکده هنر