مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهراء (س)
بازدید: 198 مرتبه
27th Annual Conference of the Indian Association for Angiosperm Taxonomy (IAAT)and International Symposium on “Plant Systematics: Priorities and Challenges

دکتر مریم کشاورزی ، دانشکده علوم زیستی ، کشور هند

تاریخ عزیمت: 18/8/96

تاریخ بازگشت: 22/8/96


نام و نام خانوادگی : دکتر مریم کشاورزی

عنوان مقاله: Systematic Study of Some Rumex (Polygonaceae)Species          

کشور محل برگزاری: هند

دانشکده: علوم زیستی

تاریخ عزیمت: 18/8/96

تاریخ بازگشت: 22/8/96


کد:  2267
گروه: دانشکده علوم زیستی