مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهراء (س)
بازدید: 225 مرتبه
همایش انستیتو شرق شناسی " ایران و روسیه: 5قرن همکاری"

خانم ناهیده کلاشی ، دانشکده ادبیات ، کشور روسیه

تاریخ عزیمت: 23/8/96

تاریخ بازگشت: 25/8/96


نام و نام خانوادگی : خانم ناهیده کلاشی

عنوان مقاله: گفتگوی بینافرنگی و دینی ایران و روسیه – از دیروز تا امروز 

کشور محل برگزاری: روسیه

دانشکده: ادبیات

تاریخ عزیمت: 23/8/96

تاریخ بازگشت: 25/8/96


کد:  2269
گروه: دانشکده ادبیات