مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهراء (س)
بازدید: 245 مرتبه
الموتمر العلمی السنوی الدولی

دکتر فاطمه اکبری زاده ، دانشکده ادبیات ، کشور عراق

تاریخ عزیمت : 96/9/5

تاریخ بازگشت:96/9/8

نام و نام خانوادگی : دکتر فاطمه اکبری زاده

عنوان مقاله: سورة نساء الطف فی شعر الشیخ احمد الوائلی

کشور محل برگزاری:  عراق

دانشکده: دانشکده ادبیات

تاریخ عزیمت: 5/9/96

تاریخ بازگشت:  8/9/96


کد:  3307
گروه: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی