مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهراء (س)
بازدید: 239 مرتبه
International Conference on Management, Business, Economics, Social Sciences & Humanities Research

دکتر شمس الله شیرین بخش ، دانشکده علوم اجتماعی ، کشور مالزی

تاریخ عزیمت: 9/9/96

تاریخ بازگشت :11/9/96

نام و نام خانوادگی : دکتر شمس الله شیرین بخش

عنوان مقاله: FDI spillover effects on Asia-Pacific capital productivity determinants

کشور محل برگزاری:  مالزی

دانشکده: علوم اجتماعی و اقتصاد

تاریخ عزیمت: 9/9/96

تاریخ بازگشت:  11/9/96


کد:  3308
گروه: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی