مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهراء (س)
بازدید: 237 مرتبه
6th International conference on Nano and Materials Science

دکتر مجید ممهد هروی ، دانشکده فیزیک شیمی ،کشور آمریکا

تاریخ عزیمت:23/10/1396

تاریخ بازگشت:28/10/1396

نام و نام خانوادگی : دکتر مجید ممهد هروی

عنوان مقاله: Ag doped nano magnetic g-Fe2O3@SiO2-CD core-shell hollow sphere as a heterogeneous and efficient Catalyst for the synthesis of benzopyranopyrimidines

کشور محل برگزاری:  امریکا

دانشکده: دانشکده فیزیک شیمی

تاریخ عزیمت: 23/10/96

تاریخ بازگشت:  28/10/96


کد:  3329
گروه: دانشکده فیزیک شیمی