تماس با ما
تماس با دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه الزهرا

    تلفن  :  88058925

           نمابر:   88216690

 ایمیل دفتر :  intl.office@alzahra.ac.ir

آدرس پستی :   خیابان ده ونک ، دانشگاه الزهرا ، ساختمان خوارزمی ، طبقه 7 


    

تماس با کارشناسان مدیریت

كارشناس ارتباطات دانشگاهی بین المللی و تشریفات

              

نام و نام خانوادگی :

رزا كرباسچي                          رزومه  

تلفن مستقیم: 

88058925

 پست الکترونیک:

مقطع تحصیلی :

فوق ليسانس

تلفن داخلی :

2266

رشته تحصیلی :

زبان شناسي

نمابر :

88216690

 

كارشناس دانشجویان بین المللی، بورس ها و ماموریت های علمی                                                                                                                       

 

نام و نام خانوادگی :

ناهيد پازن                                       رزومه

تلفن مستقیم :

      88058925

مقطع تحصیلی :

ليسانس

تلفن داخلی :

2267

رشته تحصیلی :

مترجمي زبان انگليسي

نمابر :

88216690

 

کارشناس برنامه ریزی و سیاست گذاری همکاری های بین المللی

              

نام و نام خانوادگی :

پروین ثابت برومند                رزومه

پست الکترونیک:

 

تلفن مستقیم :

88058925

مقطع تحصیلی :

لیسانس

تلفن داخلی :

2268

رشته تحصیلی :

صنایع دستی

نمابر :

88216690


مسئول دفتر همکاری های علمی بین المللی

              

نام و نام خانوادگی :

مینو عظیمی                رزومه

تلفن مستقیم :

88058925

 پست الکترونیک:   azimi.minoo@gmail.com

مقطع تحصیلی :

لیسانس

تلفن داخلی :

2225

رشته تحصیلی :

مهندسی فناوری اطلاعات

نمابر :

88216690

 کارشناس دفتر همکاری های علمی بین المللی


 


 نام و نام خانوادگی:  حمیده کریمی  تلفن مستقیم:  88058925
 مقطع تحصیلی:

 فوق لیسانس  تلفن داخلی:  2266
 رشته تحصیلی:

 آموزش زبان انگلیسی  نمابر:  88216690
  کارشناس دفتر همکاری های علمی بین المللی


     

 
 نام و نام خانوادگی:

 هانیه قوامی           رزومه

 تلفن مستقیم:  88058925
 پست الکترونیک:  hanie.ghavami@gmail.com

مقطع تحصیلی:رشته تحصیلی:

لیسانسزبان و ادبیات انگلیسی

 تلفن داخلی:نمابر:

 

226788216690


کارشناس دفتر همکاری های علمی بین المللی 
 نام و نام خانوادگی:

 فاطمه غفوری           رزومه

 تلفن مستقیم:  88216690
 پست الکترونیک:   uni.ghafouri@yahoo.com

 مقطع تحصیلی:

 لیسانس  تلفن داخلی:  2268
 رشته تحصیلی:

 زبان و ادبیات انگلیسی
 نمابر:  88216690