درباره » مدیریت
مدیر دفتر
 

 نام و نام خانوادگی : پریچهر حناچی

        رشته تحصیلی:  بیوشیمی

مدرك تحصیلی : دكترا

مرتبه علمی : دانشیار

شماره تلفن مستقیم : 88058925

شماره تلفن داخلی : 2225

فا كس : 88216690

آدرس پست الکترونیکی : p.hanachi@alzahra.ac.ir

                              hanachi_wrc@yahoo.com

لیسانس : زیست شناسی

فوق لیسانس : بیوشیمی

دکتری : بیوشیمی

بیوگرافی