درباره » چشم انداز
چشم اندازالگو و سرآمد بودن

 در همکاری های علمی و بین المللی میان دانشگاههای منطقه و دانشگاههای جامع خاص بانوان

 با حفظ معیارهای دینی و ارزش های انقلابی