درباره » ساختار سازمانی
ساختار سازمانی

مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه

معاون دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه

کارشناس مسئول همکاری های علمی بین المللی(بخش ارتباطات دانشگاهی بین المللی وتشریفات)

کارشناس مسئول همکاری های علمی بین المللی(بخش دانشجویان بین المللی ، بورس ها و ماموریت های علمی)

کارشناس مسئول همکاری های علمی بین المللی(برنامه ریزی و سیاست گذاری های بین المللی )

کارشناس (6 نفر)

مسئول دفتر و امور مالی 

عامل ذی حساب 


 چارت سازمانی مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا