درباره » کارشناسان دفتر
کارشناسان دفتر


    تماس با کارشناسان دفتر

كارشناس مسئول ارتباطات دانشگاهی بین المللی و تشریفات

 
              

نام و نام خانوادگی :

رزا كرباسچي                          رزومه  

تلفن مستقیم: 

88058925

            
 پست الکترونیک:rosa.karbaschi@gmail.com

مقطع تحصیلی :

فوق ليسانس

تلفن داخلی :

2266

 

رشته تحصیلی :

زبان شناسي

نمابر :

88216690

 
   

كارشناس مسئول دانشجویان بین المللی، بورس ها و ماموریت های علمی

 

نام و نام خانوادگی :

ناهيد پازن                              رزومه

پست الکترونیک:      pazan.id@gmail.com                       

تلفن مستقیم :

88058925

مقطع تحصیلی :

ليسانس

تلفن داخلی :

2267

رشته تحصیلی :

مترجمي زبان انگليسي

نمابر :

88216690

 

کارشناس برنامه ریزی و سیاست گذاری همکاری های بین المللی

              

نام و نام خانوادگی :

پروین ثابت برومند                رزومه

پست الکترونیک:p.boroumand@alzahra.ac.ir

 

تلفن مستقیم :

88058925

مقطع تحصیلی :

لیسانس

تلفن داخلی :

2268

رشته تحصیلی :

صنایع دستی

نمابر :

88216690


کارشناس دفتر و امور مالی همکاری های علمی بین المللی

              

نام و نام خانوادگی :

مینو عظیمی                رزومه

تلفن مستقیم :

88058925

 پست الکترونیک:   azimi.minoo@gmail.com

مقطع تحصیلی :

لیسانس

تلفن داخلی :

2225

رشته تحصیلی :

مهندسی فناوری اطلاعات

نمابر :

88216690

 کارشناس دفتر همکاری های علمی بین المللی


 


 نام و نام خانوادگی:  حمیده کریمی         رزومه

پست الکترونیک:hamideh.karimy@gmail.com

 تلفن مستقیم:  88058925
 مقطع تحصیلی:

 فوق لیسانس  تلفن داخلی:  2266
 رشته تحصیلی:

 آموزش زبان انگلیسی  نمابر:  88216690
  کارشناس دفتر همکاری های علمی بین المللی


     

 
 نام و نام خانوادگی:

 هانیه قوامی           رزومه

 تلفن مستقیم:  88058925
 پست الکترونیک:  hanie.ghavami@gmail.com

مقطع تحصیلی:رشته تحصیلی:

لیسانسزبان و ادبیات انگلیسی

 تلفن داخلی:نمابر:

 

226788216690


کارشناس دفتر همکاری های علمی بین المللی 
 نام و نام خانوادگی:

 مریم غلامی          رزومه

 تلفن مستقیم:  88216690
 پست الکترونیک:   mgholamy40@yahoo.com

 مقطع تحصیلی:

 فوق لیسانس  تلفن داخلی:  2268
 رشته تحصیلی:

 زبان و ادبیات عربی
 نمابر:  88216690


زبان و ادبیات انگلیسی 
زبان و ادبیات انگلیسی