بخش های دفتر » بخش دانشجویان بین المللی بورسها و ماموریت های علمی » سمینارهای علمی بین المللی » دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
شرکت در سمینارهای علمی و بین المللی


شرکت اعضای هیات علمی در سمینارهای علمی - بین المللی با ارائه مقاله  

مدارک مورد نیاز :

1 - فرم ها تکمیل شده تقاضای سفر
(در بخش فرم ها موجود می باشد)   

2- پذیرش مقاله از سوی برگزارکنندگان همایش و یا کنفرانس

3-  خلاصه مقاله فارسی و انگلیسی

4-  اصل مقاله

5- صورتجلسه گروه

6- صورتجلسه دانشکده

7- برای متقاضیانی که قبلا از طریق دانشگاه برای ارائه مقاله اعزام گردیده اند ارائه یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی  که متقاضی باید نویسنده اصلی و یا نفراول،باشد الزامی می باشد.


مراحل اجرایی قبل از سفر:


1- تحویل مدارک مورد نیاز به مدیر گروه 

 2- طرح و تصویب در شورای گروه و شورای پژوهشی دانشکده

 3- ارسال مدارک و نظر مساعد شورای گروه و شورای پژوهشی دانشکده از طریق ریاست دانشکده به مدیریت همکاری های علمی بین المللی

 4- دریافت مدارک و بررسی مدارک ارسالی توسط دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه

5-  ارسال پرونده تقاضا برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه به معاونت پژوهشی دانشگاه

دریافت پرونده ارسالی همراه با نظر مساعدشورای پژوهشی

 6- تکمیل فرم حراست توسط متقاضی

 7- تهیه و ارسال نامه برای حراست توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

8-  تهیه و ارسال نامه به مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

9- تهیه نامه معرفی عضو هیات علمی به بانک ملت جهت خرید ارز مبادله ای با امضای معاونت و مدیر اداری مالی دانشگاه توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

10-  صدور حکم ماموریت توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی


مدارک لازم جهت ارسال گزارش سفر پس از اتمام سفر و بازگشت به مدیریت همکاری های علمی بین المللی :

گزارش مالی:


1- تکمیل فرم هزینه کرد پژوهشی و اخذ امضاها (این فرم در سایت معاونت پژوهشی قرار دارد): http://research.alzahra.ac.ir/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17&Itemid=408

2- اصل لاشه بلیط

3-  فاکتور هزینه های هتل، ایاب ذهاب و ...

4- کپی صفحه اصلی پاسپورت و صفحه مربوط به ویزا و مهر ورود و خروخ

5- فیش واریزی عوارض خروج

6- تایید واریز حق ثبت نام


گزارش علمی:


1- گزارش سفر مشروح  به صورت تایپ شده با تأیید گروه و دانشکده (گزارش سفر حداقل بیش از سه صفحه باشد.)

2- برنامه کنفرانس با مشخص نمودن زمان ارائه متقاضی (جلد-فهرست- صفحه مربوط به متقاضی)

3-  اصل مقاله چاپ شده در کنفرانس (جلد-فهرست- صفحه مربوط به متقاضی)

4- ارائه اصل گواهی شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس

5- تکمیل فرم گزارش سفر حراست از سوی متقاضی


مراحل اجرایی بعد از سفر:

1- ارسال گزارش سفر به مرکز همکاری های علمی بین المللی از سوی مدیریت همکاری های علمی بین المللی

2-  ارسال گزارش سفر به همراه لاشه بلیط و فاکتور های ارائه شده به معاونت پژوهشی جهت پرداخت هزینه از محل گرنت تخصیص یافته به متقاضی 

 * تقاضای سفر می بایست1 ماه قبل از سفر به مدیریت همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه ارسال شود.


فرمهای شرکت در سمینار خارجی

نمودار شرکت در سمینار


شرکت اعضای هیات علمی در سمینار های داخلی

نمودار فرایند شرکت در سمینارهای داخلی

فرم تقاضای سفر داخلی

گزارش سفرهای علمی

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

(گروه دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی)
  International Conference on Science, Social Science & Economics

دکتر زهرا افشاری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ف کشور آمریکا

تاریخ عزیمت: 23/7/97

تاریخ بازگشت:  27/7/97 Comparative Studies of Islamic Area: New Actors, Fresh Angels

دکتر افسانه توسلی ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ، کشور ژاپن

تاریخ عزیمت: 5/7/97

تاریخ بازگشت:  9/7/97 10th Economics & Finance Conference

دکتر میر حسین موسوی ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ، کشور ایتالیا

تاریخ عزیمت: 18/6/97

تاریخ بازگشت:  23/6/97 XIX ISA World Congress of Sociology

دکتر افسانه توسلی ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ، کشور کانادا

تاریخ عزیمت: 22/4/97

تاریخ بازگشت: 31/4/97 International Conference on Management, Business, Economics, Social Sciences & Humanities Research

دکتر شمس الله شیرین بخش ، دانشکده علوم اجتماعی ، کشور مالزی

تاریخ عزیمت: 9/9/96

تاریخ بازگشت :11/9/96


 کنفرانس بین المللی حقوق کودک از منظر قانون و اجتماع

دکتر فاطمه پور مسجدیان،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

کشور عراق

تاریخ عزیمت: 22/7/96

تاریخ بازگشت:  23/7/96
 International Conference on Gender and Macroeconomics

دکتر زهرا افشاری ، کشور آمریکا

دانشکده: علوم اجتماعی و اقتصاد

تاریخ عزیمت: 1/1/96

تاریخ بازگشت:  5/1/96 International Symposium on Resistive Economy: Action and Implementation with Emphasis on Development and Progress Models in India

دکتر منیژه حقیقی نسب، کشور هند

دانشکده: علوم اجتماعی و اقتصاد

تاریخ عزیمت: 18/12/95

تاریخ بازگشت:  22/12/95 International Symposium on Resistive Economy: Action and Implementation with Emphasis on Development and Progress Models in India

دکتر زهرا رزمی، کشور هند

دانشکده :علوم اجتماعی و اقتصاد

تاریخ عزیمت: 18/12/95

تاریخ بازگشت:  22/12/95 20th EBES conference-Vienna

دکتر میر حسین موسوی ، اتریش

دانشکده : علوم اجتماعی و اقتصاد

تاریخ عزیمت:95/7/6

تاریخ بازگشت:95/7/10


 24th International Input-Output conference & 6th Edition of the International School of I-O Analysis

دکتر فاطمه بزازان،کره جنوبی،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

تاریخ عزیمت:14/4/95،تاریخ بازگشت:  18/4/95


 ninteenth international academic conference of institute of social and europian sciences
دکتر میر حسین موسوی،ایتالیا

 international business and economic research conference
دکتر زهرا افشاری، آمریکا

 International Conference on Management, Economics & Humanities
دکتر منیژه حقیقی نسب، ترکیه

 International Conference on Management, Economics & Humanities
دکتر زهرا رزمی، ترکیه

صفحه بندی - صفحه 1 از 2
   صفحه بعد