بخش های دفتر » بخش دانشجویان بین المللی بورسها و ماموریت های علمی » سمینارهای علمی بین المللی » دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
شرکت در سمینارهای علمی و بین المللی


شرکت اعضای هیات علمی در سمینارهای علمی - بین المللی با ارائه مقاله  

مدارک مورد نیاز :

1 - فرم ها تکمیل شده تقاضای سفر
(در بخش فرم ها موجود می باشد)   

2- پذیرش مقاله از سوی برگزارکنندگان همایش و یا کنفرانس

3-  خلاصه مقاله فارسی و انگلیسی

4-  اصل مقاله

5- صورتجلسه گروه

6- صورتجلسه دانشکده

7- برای متقاضیانی که قبلا از طریق دانشگاه برای ارائه مقاله اعزام گردیده اند ارائه یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی  که متقاضی باید نویسنده اصلی و یا نفراول،باشد الزامی می باشد.


مراحل اجرایی قبل از سفر:


1- تحویل مدارک مورد نیاز به مدیر گروه 

 2- طرح و تصویب در شورای گروه و شورای پژوهشی دانشکده

 3- ارسال مدارک و نظر مساعد شورای گروه و شورای پژوهشی دانشکده از طریق ریاست دانشکده به مدیریت همکاری های علمی بین المللی

 4- دریافت مدارک و بررسی مدارک ارسالی توسط دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه

5-  ارسال پرونده تقاضا برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه به معاونت پژوهشی دانشگاه

دریافت پرونده ارسالی همراه با نظر مساعدشورای پژوهشی

 6- تکمیل فرم حراست توسط متقاضی

 7- تهیه و ارسال نامه برای حراست توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

8-  تهیه و ارسال نامه به مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

9- تهیه نامه معرفی عضو هیات علمی به بانک ملت جهت خرید ارز مبادله ای با امضای معاونت و مدیر اداری مالی دانشگاه توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

10-  صدور حکم ماموریت توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی


مدارک لازم جهت ارسال گزارش سفر پس از اتمام سفر و بازگشت به مدیریت همکاری های علمی بین المللی :

گزارش مالی:


1- تکمیل فرم هزینه کرد پژوهشی و اخذ امضاها (این فرم در سایت معاونت پژوهشی قرار دارد): http://research.alzahra.ac.ir/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17&Itemid=408

2- اصل لاشه بلیط

3-  فاکتور هزینه های هتل، ایاب ذهاب و ...

4- کپی صفحه اصلی پاسپورت و صفحه مربوط به ویزا و مهر ورود و خروخ

5- فیش واریزی عوارض خروج

6- تایید واریز حق ثبت نام


گزارش علمی:


1- گزارش سفر مشروح  به صورت تایپ شده با تأیید گروه و دانشکده (گزارش سفر حداقل بیش از سه صفحه باشد.)

2- برنامه کنفرانس با مشخص نمودن زمان ارائه متقاضی (جلد-فهرست- صفحه مربوط به متقاضی)

3-  اصل مقاله چاپ شده در کنفرانس (جلد-فهرست- صفحه مربوط به متقاضی)

4- ارائه اصل گواهی شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس

5- تکمیل فرم گزارش سفر حراست از سوی متقاضی


مراحل اجرایی بعد از سفر:

1- ارسال گزارش سفر به مرکز همکاری های علمی بین المللی از سوی مدیریت همکاری های علمی بین المللی

2-  ارسال گزارش سفر به همراه لاشه بلیط و فاکتور های ارائه شده به معاونت پژوهشی جهت پرداخت هزینه از محل گرنت تخصیص یافته به متقاضی 

 * تقاضای سفر می بایست1 ماه قبل از سفر به مدیریت همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه ارسال شود.


فرمهای شرکت در سمینار خارجی

نمودار شرکت در سمینار


شرکت اعضای هیات علمی در سمینار های داخلی

نمودار فرایند شرکت در سمینارهای داخلی

فرم تقاضای سفر داخلی

گزارش سفرهای علمی

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

(گروه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی)
 ISPA2018(International School Psychology Association)

دکتر زهرا هاشمی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، کشور ژاپن

تاریخ عزیمت: 1/5/97          

تاریخ بازگشت:  7/5/97 International Congress on Islamic Education

دکتر زهره خسروی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، کشور ترکیه

تاریخ عزیمت: 6/2/97

تاریخ بازگشت:  9/2/97 3rd Asia International Conference 2017

دکتر هدی سادات محسنی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، کشور مالزی

تاریخ عزیمت : 17/9/96

تاریخ بازگشت:20/9/96


 3rd Asia International Conference 2017

دکتر مریم بناهان قمی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، کشور مالزی

تاریخ عزیمت: 17/9/96

تاریخ بازگشت:20/9/96


 الموتمر العلمی السنوی الدولی

دکتر فاطمه اکبری زاده ، دانشکده ادبیات ، کشور عراق

تاریخ عزیمت : 96/9/5

تاریخ بازگشت:96/9/8


 International Migration and refugee Congress

دکتر زهره خسروی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، کشور ترکیه

تاریخ عزیمت:1396/9/2

تاریخ بازگشت:1396/9/6


 2nd International Higher Education Studies Conference

دکتر فریبا عدلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،کشور ترکیه

تاریخ عزیمت: 19/7/96

تاریخ بازگشت:  23/7/96 شرکت درکارگاه نارساخوانی

دکتر مهناز اخوان تفتی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

کشور آلمان

تاریخ عزیمت:30/6/1396

تاریخ بازگشت:1/7/1396


 8th International Conference of Language, Education and Innovation 2017

دکتر رویا رسولی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

کشور مالزی

تاریخ عزیمت: 5/6/96

تاریخ بازگشت:  8/6/96 Educational Innovations in Counties Around the World

دکتر مه سیما پور شهریاری، کشور آمریکا

دانشکده: روانشناسی و علوم تربیتی

تاریخ عزیمت:5/4/96

تاریخ بازگشت:10/4/96


 5th World Congress of Research in Education(WCRE2017)

دکتر منصور علی حمیدی، کشور روسیه

دانشگده: علوم تربیتی و روانشناسی

تاریخ عزیمت:22/3/96

تاریخ بازگشت:24/3/96


 5th World Congress of Research in Education(WCRE2017)

دکتر زهرا هاشمی، کشور روسیه

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی

تاریخ عزیمت:22/3/96

تاریخ بازگشت:24/3/96


 5th World Congress of Research in Education(WCRE2017)

دکتر مهناز اخوان تفتی،کشور روسیه 

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

تاریخ عزیمت:22/3/96

تاریخ بازگشت:24/3/96


 Islamic Area Studies

 دکتر گلنار مهران، کشور   ژاپن (به دعوت دانشگاه واسدا)

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

تاریخ عزیمت: 21/10/95

تاریخ بازگشت:  3/11/95
 Academic visit at the catholic university of Eichstaett – Ingolstadt

دکتر زهره خسروی ، آلمان

دانشکده:علوم تربیتی و روانشناسی

تاریخ عزیمت:1395/9/15

تاریخ بازگشت:1395/9/30


صفحه بندی - صفحه 1 از 2
   صفحه بعد