بخش های دفتر » بخش دانشجویان بین المللی بورسها و ماموریت های علمی » فرصت مطالعاتی
فرصت مطالعاتی

فرآیند انجام فرصت مطالعاتی

مدارک لازم: 


1 - تقاضای متقاضی

2- پذیرش از دانشگاه مربوطه

3- تکمیل فرم های فرصت مطالعاتی (این فرم ها در بخش فرم ها موجود می باشد)

4- تکمیل فرم ارتقاء و کسب 80 درصد امتیاز  و یا آخرین حکم ارتقا

5- تکمیل کاربرگ درخواست تایید مدت فرصت مطالعاتی اساتید، مأموریت پژوهشی معاونت آموزشی و اخذ مجوز های آموزشی (این فرم در سایت معاونت آموزشی قرار دارد.)

http://edu.alzahra.ac.ir/tabid/848/Default.aspx
6- صورتجلسه گروه

7- صورتجلسه دانشکده


مراحل اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی 


1 - دریافت ، بررسی و تکمیل پرونده فرصت مطالعاتی توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

2- ارسال پرونده تقاضای فرصت مطالعاتی جهت طرح در شورای پژوهشی به معاونت پژوهشی دانشگاه توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

3- دریافت پرونده تقاضا و نظر مساعد شورای پژوهشی
4- استعلام از مدیریت امور اداری جهت بلا مانع بودن سفر بر اساس مقررات توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی
5 - ارسال پرونده کامل به دفتر ریاست دانشگاه جهت طرح در هیات رییسه و تأیید و امضای ریاست دانشگاه
6 - ا رسال تأییدیه فرصت مطالعاتی به فرد متقاضی
7 - استعلام از حراست دانشگاه توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

8 – اعلام تاریخ خروج از کشور از سوی متقاضی به مدیریت همکاری های علمی بین المللی

9 - اعلام انجام فرصت مطالعاتی، تاریخ خروج از کشور، و همراهان متقاضی به معاونت اداری مالی دانشگاه و تقاضای اجرای مراحل اداری پرداخت ها، گرفتن تعهد محضری و صدور حکم ماموریت توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی
10 - اعلام فرصت مطالعاتی وتاریخ خروج از کشور به مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

11- اعلام فرصت مطالعاتی وتاریخ خروج از کشور به معاونت پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

اعزام متقاضی


12 - دریافت گزارشات 3 ماهه عضو هیات علمی اعزامی از طریق گروه و دانشکده توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

13- ارسال گزارش به شورای پژوهشی دانشگاه

14- در صورت تقاضای تمدید دوره فرصت مطالعاتی متقاضی می بایستی گزارش 3 ماهه دوم را از از طریق گروه و دانشکده به مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه ارسال نماید. 

15- ارسال گزارش 3 ماهه دوم به شورای پژوهشی دانشگاه جهت تمدید فرصت مطالعاتی


مراحل اجرایی بعد از فرصت مطالعاتی:


1- متقاضی به محض ورود به کشور به گروه آموزشی مربوطه مراجعه و اعلام حضور می نماید

2- اعلام حضور عضو هیات علمی توسط مدیر گروه و رییس دانشکده به مدیریت همکاری های علمی بین المللی

3- اعلام حضور عضو هیات علمی توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی به معاونت اداری مالی دانشگاه

4- هماهنگی جهت برگزاری یک جلسه سخنرانی در دانشکده در ارتباط با موضوع فرصت مطالعاتی 
5 - ارسال گزارش کامل فرصت مطالعاتی از سوی عضو هیات علمی به مدیریت همکاری های علمی بین المللی ظرف مدت 2ماه

6- ارسال گزارش کامل فرصت مطالعاتی توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی به معاونت پژوهشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

7- ارسال گزارش کامل فرصت مطالعاتی توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی به مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم 
8 - اقدام جهت لغو تعهد رسمی بعد از اتمام تاریخ تعهد به معاونت اداری مالی دانشگاه توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی


 آیین نامه فرصت مطالعاتی 

 شيوه نامه فرصت مطالعاتي

  اصلاحیه آیین نامه فرصت مطالعاتی

  نمودار فرایند فرصت مطالعاتی

  فرم استفاده از فرصت مطالعاتی

  شیوه نامه پذیرش اعضای هیات علمی خارج از کشورمتقاضی فرصت مطالعاتیدر دانشگاه الزهرا(س)

  فرم پذیرش اعضای هیات علمی خارج از کشور متقاضی فرصت مطالعاتی در دانشگاه الزهرا(س)

جدول مقرری ارزی فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

گزارش فرصت های مطالعاتی

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

 ماموریت پژوهشی

نام و نام خانوادگی : دکتر پریسا شاد قزوینی

عنوان مقاله: برگزاری کارگاه آموزشی و ارائه مقاله

کشور محل برگزاری:  آلمان

دانشکده: هنر

تاریخ عزیمت: 10/10/97

تاریخ بازگشت:  20/11/97
 همکاری علمی با دانشگاه دیویس کالیفرنیا * ماموریت پژوهشی
نام ونام خانوادگی:  دکتر مهناز خوان تفتی
مقصد: امریکا کالیفرنیا
تاریخ عزیمت: 20/4/1397 
 تاریخ بازگشت:20/6/1397 همکاری علمی با دانشگاه دیویس کالیفرنیا * ماموریت پژوهشی
نام ونام خانوادگی:  دکتر مهناز خوان تفتی
مقصد:امریکا کالیفرنیا
تاریخ عزیمت: 20/4/97 
 تاریخ بازگشت:20/6/97