بخش های دفتر » بخش ارتباطات دانشگاهی و ماموریت های بین المللی » اعزام و پذیرش هیات ها
نحوه اخذ مجوز
  

نحوه اخذ مجوز سفر از هيأت ناظر بر سفرهای خارجی کارکنان دولت: 

 کليه سفرهایی که به منظور انجام مذاکره و بازديد از تجهيزات، فناوري ها و فعاليت های دانشگاه ها و موسسه های پژوهشی جهت عقد قرارداد و يا توسعه همکاری فنی، علمی، آموزشی و پژوهشی، پی‌گيری و نظارت بر امور اجرایی مربوط به قراردادها و تفاهم‌نامه‌های همکاری انجام پذیرد، ویا هر سفری که به دعوت مؤسسات خارج و بدون بار مالی برای دانشگاه انجام ‌شود، نياز به اخذ مجوز سفر از هيأت ناظر بر سفرهای خارجی کارکنان دولت دارد. 

 درخواست اخذ مجوز سفر به همراه شرح کامل مأموريت می‌بايست حداقل 5 هفته قبل از انجام سفر توسط رئيس دانشکده/ پژوهشکده/ و يا معاونت به دفتر همکاريهای علمی و بين‌المللی دانشگاه و يا به رياست دانشگاه ارسال شود تا پس از بررسی، به منظور اخذ مجوز، به دفتر همکاري های علمی و بين‌المللی وزارت متبوع ارسال گردد.