بخش های دفتر » بخش دانشجویان بین المللی بورسها و ماموریت های علمی » دانشجویان بین المللی
دانشجویان بین المللی


 شرایط پذیرش دانشجویان بین المللی


 شیوه نامه پذیرش دانشجویان بین المللی غیر بورسیه در دانشگاه الزهرا(س)

  مراحل پذیرش دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه در دانشگاه الزهرا(س)

 شیوه نامه پذیرش دانشجویان بین المللی بورسیه در دانشگاه الزهرا(س)

 کاربرگ درخواست نام نویسی در دانشگاه الزهراء (س)

 جدول عنوان رشته های دانشگاه الزهرا (س)

  هزینه های رفاهی دانشجویان غیرایرانی غیربورسیه

فرایند دریافت مجوز خوابگاه دائم و برخورداری از تسهیلات رفاهی برای دانشجویان غیر ایرانی بورسیه

فرایند دریافت مجوز خوابگاه دائم و برخورداری از تسهیلات رفاهی برای دانشجویان غیر ایرانی  غیر بورسیه

 شهریه ترمی دانشجویان بین المللی غیربورسیه دانشگاه الزهرا (س)

جدول اسامی فارغ التحصیلان بورسیه سال 1397 دانشگاه الزهرا(س)

امور کنسولی دانشجویان بین المللی


 شرح خدمات حوزه کنسولی جامعه دانشگاهیان غیر ایرانی 

 فرم تمدید اقامت


 فرم تمدید روادید

فرم درخواست اقامت

 فرم روادید خروج
 دفترچه راهنمای ویژه دانشجویان بین المللی دانشگاه الزهرا