دانشگاه های همکار داخلی
دانشگاه های همکار داخلی

معاونت بین الملل دانشگاه تهران 

 
دانشگاه مذاهب اسلامی

              
معاونت بین الملل دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
 
 
معاونت بین الملل دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 

 مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

 
  مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه علامه طباطبایی

 
 معاونت بین الملل دانشگاه علم و صنعت ایران
 
 
دانشكده روابط بين الملل وزارت خارجه
 
 
 دفتر همکار ی های علمی بین المللی دانشگاه اصفهان

 

 دفتر همکار های علمی بین المللی دانشگاه تربیت مدرس

 
مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه خوارزمی

 
دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه هنر

 
 دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان

 
امور بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان

 
امور بین الملل دانشگاه شیراز

 
دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان

 
مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد

 
مدیریت همکاری های علمی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان

 
دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه مازندران

 
گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه کاشان