درباره » معاونت
معاونت
 

 نام و نام خانوادگی : حجت الله جوانی

        رشته تحصیلی:  ادیان و عرفان تطبیقی

مدرك تحصیلی : دكترا

مرتبه علمی : دانشیار

شماره تلفن مستقیم : 88058925

شماره تلفن داخلی : 2225

فا كس : 88216690

آدرس پست الکترونیکی : hojjatollahj@alzahra.ac.ir

                              

لیسانس : الهیات

فوق لیسانس : ادیان و عرفان

دکتری : ادیان و عرفان تطبیقی

بیوگرافی