دوشنبه 23 فروردین 1400          
    بخش های دفتر
Enter Title

بخش های مدیریت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه الزهرا

 

۱-اداره ارتباطات دانشگاهی :

۱-۱- تفاهم نامه های همکاری با دانشگاه های خارجی و عملیاتی نمودن انها

۲-۱- عضویت در سازمانهای بین المللی 

-۳-۱ اقدامات لازم جهت ماموریتهای خارجی و  اعزام و پذیرش هیات های دانشگاهی

-۴-۱ اقدامات و همکاری  درامور مربوط به برگزاری کنفرانس های بین المللی

۵-۱ اقدامات لازم جهت حضور اساتید خارجی جهت تدریس و ارایه کارکاه و.....در دانشگاه


۲-اداره سرپرستی دانشجویان بین المللی،  و سفرهای علمی اساتید و صدور معرفی نامه ها ی انگلیسی:

- ۲-۱سرپرستی دانشجویان بین المللی 

-۲-۲ اقد امات اعزام اعضای هیات علمی به فرصت مطالعاتی

۲-۳- اقدامات اعزام اعضای هیات علمی برای شرکت در سمینارهای علمی بین المللی               

۳-۳ اقدامات و.رایزنی در جهت افزایش و.جذب دانشجوی بینالملل


۳- اداره برنامه ریزی همکاری های علمی بین المللی 

۱-۳- همکاری با ایرانیان خارج از کشور (در قالب: فرصت مطالعاتی، پسادکتری، برگزاری کارگاه آموزشی و سخنرانی و تدریس)

۲-۳- هماهنگی جلسات شورای سیاست‌گذاری همکاریهای علمی بین المللی

- ۳-۳ هماهنگی جلسات کارگروه های همکاری با کشورهای خارجی

۴-۳- مقدمات راه اندازی دوره های مشترک مانند دکترای مشترک و.. 

۵-۳- اقدامات لازم در  تبلیغات و معرفی دانشگاه در سطح بین الملل

۶-۳- پیگیری و اطلاع رسانی طرح های مشترک بین المللی آموزشی و پژوهشی با دانشگاه های خارج از کشور (آیسد و ایکارد)