دوشنبه 23 فروردین 1400          
    بخش های دفتر » بخش ارتباطات دانشگاهی و ماموریت های بین المللی » اعزام و پذیرش هیات ها
نحوه اخذ مجوز
  

نحوه اخذ مجوز سفر از هيأت ناظر بر سفرهای خارجی کارکنان دولت: 


فرایند اعزام هیات های دانشگاهی به خارج از کشور: کليه سفرهایی که به منظور انجام مذاکره و بازديد از تجهيزات، فناوري ها و فعاليت های دانشگاه ها و موسسه های پژوهشی جهت عقد قرارداد و يا توسعه همکاری فنی، علمی، آموزشی و پژوهشی، پی‌گيری و نظارت بر امور اجرایی مربوط به قراردادها و تفاهم‌نامه‌های همکاری انجام پذیرد، ویا هر سفری که به دعوت مؤسسات خارج و بدون بار مالی برای دانشگاه انجام ‌شود، نياز به اخذ مجوز سفر از هيأت ناظر بر سفرهای خارجی کارکنان دولت دارد. 

 درخواست اخذ مجوز سفر به همراه شرح کامل مأموريت می‌بايست حداقل 5 هفته قبل از انجام سفر توسط رئيس دانشکده/ پژوهشکده/ و يا معاونت به دفتر همکاريهای علمی و بين‌المللی دانشگاه و يا به رياست دانشگاه ارسال شود تا پس از بررسی، به منظور اخذ مجوز، به دفتر همکاري های علمی و بين‌المللی وزارت متبوع ارسال گردد. 

اعزام و پذیرش هیات ها

فرایند دعوت  دانشگاه الزهرا از اساتید خارجی برای همکاری آموزشی یا پژوهشی:

 

دانشگاه الزهرا از همکاری آموزشی و پژوهشی با اساتید سایر دانشگاههای جهان استقبال می کند. گروههای آموزشی و پژوهشی دانشگاه الزهرا آماده پذیرش و بررسی پیشنهادهای همکاری آموزشی و پژوهشی اساتید نخبه دانشگاههای سراسر جهان، به عنوان استاد میهمان هستند.

درخواستهای همکاری اساتید نخبه غیرایرانی و همچنین متخصصان ایرانی دانشگاههای معتبر بین المللی با تایید و اعلام موافقت گروه و دانشکده به پیوست رزومه علمی و مدرک اشتغال به کار دانشگاهی در کمیته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مورد بررسی قرار میگیرد. در صورت تصویب کمیته نامبرده، دعوتنامه ای از سوی مدیریت همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه برای استاد میهمان ارسال می شود.

با توجه به وضعیت جدید جهانی و همه گیری ویروس کوید19، همکاریهای آموزشی و پژوهشی و همچنین راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت مجازی انجام می پذیرد.

همکاری با اساتید نخبه بین المللی به دلیل به کارگیری پارامترهای تشویقی برای اساتید میزبان و گروههای آموزشی، در دو سال تحصیلی گذشته سیر صعودی داشته است.  

 

 

 

 

 

اعزام هیات های مسئولان دانشگاه الزهرا

بازدید هیات های دانشگاهی غیرایرانی از دانشگاه 

 

روند انجام دعوت از کارشناسان خارجی

نمودار روند انجام بازدید هیئت های میهمان از دانشگاه الزهرا

 

 

 

فرم های مربوط به دعوت دانشگاه الزهرا از متخصصین غیر ایرانی    فرم مشخصات میهمان خارجی  


 فرم دعوت از میهمان خارجی

 
فرم محور های همایش 

دستور العمل به کارگیری عضو وابسته در دانشگاه الزهرا

کاربرگ مشخصات متقاضی همکاری با دانشگاه به عنوان عضو وابسته