دوشنبه 23 فروردین 1400          
    بخش های دفتر » بخش برنامه ریزی و سیاست گذاری بین المللی » طرح تبلیغات دانشگاه
بروشور های معرفی دانشگاه الزهرا به زبان های بین المللی

بروشورهای معرفی دانشگاه الزهرا (س) به زبان های بین المللی

بروشور معرفی دانشگاه الزهرا به زبان روسی


بروشور معرفی دانشگاه الزهرا به زبان انگلیسی


بروشور معرفی دانشگاه الزهرا به زبان فارسی