دوشنبه 23 فروردین 1400          
    بخش های دفتر » بخش برنامه ریزی و سیاست گذاری بین المللی » طرح های بین المللی مشترک
طرح های بین المللی


آیین نامه طرح همکاری های بین المللی برای توسعه آموزش(ایسد)

آیین نامه طرح همکاری های بین المللی برای توسعه پژوهش های کاربردی (ایکارد)

فرآیند طرح ایکارد

مدارک مورد نیاز: 
- فرم اطلاعات متقاضی
- موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد
- رزومه(کارنامک) متقاضی
- تایید معاونت پژوهشی
نکته: 1- مدارک متقاضی می بایست 1 ماه قبل به دبیرخانه طرح ارسال گردد.
2-معاونت پژوهشی می بایست گزارش پژوهشی را در پایان طرح به دبیرخانه ارسال نماید.
نکته مهم : با تایید معاونت آموزشی دانشگاه مدت زمان تدریس می تواند به عنوان بخشی از واحد آموزشی استاد در دانشگاه منظور شود.

فرآیند:
ارسال مدارک لازم به دفتر همکاری های علمی بین المللی
بررسی مدارک در این دفتر
تهیه فرم اطلاعات متقاضی
ارسال به معاونت پژوهش و فناوری جهت تایید
پس از تایید معاونت پژوهش و فناوری ارسال مدارک به دفتر همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم جهت تایید.

 فرآیند طرح آیسد

مدارک مورد نیاز: 
1- استادان ایرانی مایل به تدریس در دانشگاههای خارج و داخل:
- فرم اطلاعات متقاضی
- موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد
- برنامه تدریس
- رزومه(کارنامک) متقاضی
- موافقت معاونت آموزشی 
نکته: 1- مدارک{ برنامه تدریس،(12 یا 24 ساعت)، کارنامک(رزومه)، موافقت استاد} می بایست 1 ماه قبل از ورود یا اعزام استاد به دبیرخانه طرح ارسال گردد.
2-معاونت آموزشی می بایست گزارش دوره آموزشی را در پایان دوره به دبیرخانه ارسال نماید.
نکته مهم : با تایید معاونت آموزشی دانشگاه مدت زمان تدریس می تواند به عنوان بخشی از واحد آموزشی استاد در دانشگاه منظور شود.
3- استادان ایرانی مقیم خارج و محققان خارجی جهت تدریس در دانشگاه
- اطلاعات مدعو
- موافقت دانشگاه
- رزومه
- موافقت معاونت آموزشی
• در صورت امضای تفاهم نامه بین دانشگاهی، این گونه موارد در اولویت می باشند.
• ایرانیان مقیم خارج در اولویت می باشند.

فرآیند:
ارسال مدارک لازم به دفتر همکاری های علمی بین المللی
بررسی مدارک در این دفتر
تهیه فرم اطلاعات متقاضی
ارسال به آموزش جهت تایید
پس از تایید معاونت آموزشی ارسال مدارک به دفتر همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم


    نمودار فرآیند طرح آیسد

     نمودار فرایند طرح ایکارد

    فرم توسعه پژوهش های کاربردی (ایکارد)

  فرم توسعه آموزشی (آیسد)