دوشنبه 23 فروردین 1400          
    بخش های دفتر » بخش برنامه ریزی و سیاست گذاری بین المللی » کارگروه های همکاری های علمی بین المللی
کارگروه های همکاری های علمی بین المللی

معرفی کارگروه های بین المللی در دانشگاه الزهرا


کارگروه های بین المللی در دانشگاه الزهرا با هدف شناسایی راه های ارتقا روابط دانشگاه با کشورهای این منطقه و فراهم کردن زمینه های تحقق اهداف بین الملی دانشگاه  در سه بخش از مرداد سال 97 شروع به فعالیت نموده است. در این راستا، بررسی، مطالعه، تدوین و پیشنهاد برنامه ها و ایجاد زمینه ها و الزامات اجرای برنامه های پیشنهادی از اهداف و وظایف اصلی این کارگروه ها درنظر گرفته شده است و شاخص های هدف نظیر همکاری با  استادان خارجی درقالب های آموزشی و پژوهشی، تعداد دانشجویان خارجی، برنامه ها و دوره های مشترک با دانشگاههای کشورهای هدف، مقالات مشترک، همکاری فعال با استادان و دانشمندان ایرانی مقیم کشورهای خارجی و جذب دانشجوی پسا دکتری، بعنوان شاخص های در اولویت برای توسعه همکاری های بین المللی مورد توجه قرار دارد.

شیوه نامه کارگروه‌های همکاری‌های علمی بین المللی دانشگاه الزهراءکارگروه کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا و شبه قاره هندوستان


کارگروه کشورهای اروپا و آمریکا


کارگروه کشورهای عرب زبان خاورمیانه و آفریقا