دوشنبه 23 فروردین 1400          
    تماس با ما
تماس با دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه الزهرا

    تلفن  :  88058925، 88617605

           نمابر:   88216690

 ایمیل دفتر :  intl.office@alzahra.ac.ir

آدرس پستی :   خیابان ده ونک ، دانشگاه الزهرا ، ساختمان خوارزمی ، طبقه 7 

 

    

تماس با کارشناسان مدیریت

كارشناس مسئول ارتباطات دانشگاهی بین المللی و تشریفات

              

نام و نام خانوادگی :

رزا كرباسچي                          رزومه  

تلفن مستقیم: 

88617605

 پست الکترونیک:rosa.karbaschi@gmail.com
 

مقطع تحصیلی :

فوق ليسانس

تلفن داخلی :

2266

رشته تحصیلی :

زبان شناسي

نمابر :

88216690

     

كارشناس مسئول دانشجویان بین المللی، بورس ها و ماموریت های علمی                                                                                                                       

 

نام و نام خانوادگی :

ناهيد پازن                                      رزومه

پست الکترونیک:pazan.id@gmail.com                                  

تلفن مستقیم :

      88058925

مقطع تحصیلی :

ليسانس

تلفن داخلی :

2267

رشته تحصیلی :

مترجمي زبان انگليسي

نمابر :

88216690

     

کارشناس مسئول برنامه ریزی و سیاست گذاری همکاری های بین المللی

              

نام و نام خانوادگی :

پروین ثابت برومند                رزومه

پست الکترونیک:p.boroumand@alzahra.ac.ir

 

تلفن مستقیم :

88058925

مقطع تحصیلی :

فوق لیسانس

تلفن داخلی :

2268

رشته تحصیلی :

روابط بین الملل

نمابر :

88216690

 

کارشناس دفتر ،فناوری اطلاعات و امور مالی همکاری های علمی بین المللی

              

نام و نام خانوادگی :

مینو عظیمی                رزومه

تلفن مستقیم :

88216690

 پست الکترونیک:   azimi.minoo@gmail.com
 

مقطع تحصیلی :

فوق لیسانس

تلفن داخلی :

2225

رشته تحصیلی :

مدیریت دولتی

نمابر :

88216690

 کارشناس دفتر همکاری های علمی بین المللی

 
 

 
 نام و نام خانوادگی:  حمیده کریمی         رزومه

پست الکترونیک:hamideh.karimy@gmail.com
 تلفن مستقیم: 88617605
 مقطع تحصیلی:
 
 فوق لیسانس  تلفن داخلی:  2266
 رشته تحصیلی:
 
 آموزش زبان انگلیسی  نمابر:  88216690
  کارشناس دفتر همکاری های علمی بین المللی

 
     

 
 نام و نام خانوادگی:
 
 هانیه قوامی           رزومه
 
 تلفن مستقیم:  88058925
 پست الکترونیک:  hanie.ghavami@gmail.com
 
مقطع تحصیلی:رشته تحصیلی:

 
فوق لیسانسزبان و ادبیات انگلیسی

 
 تلفن داخلی:نمابر:

 
 

226788216690


 
کارشناس دفتر همکاری های علمی بین المللی


 
   نام و نام خانوادگی:
 
 مریم غلامی          رزومه
 
 تلفن مستقیم:  88617605
 پست الکترونیک:   mgholamy40@yahoo.com
 
 مقطع تحصیلی:
 
 دکتری  تلفن داخلی:  2266
 رشته تحصیلی:
 
 زبان و ادبیات عرب  نمابر:  88216690