دوشنبه 23 فروردین 1400          
    درباره » تاریخچه
تاریخچه

دفتر روابط بین الملل در سال 1370 زیر نظر ریاست دانشگاه و مستقر در حوزه معاونت پژوهشی تاسیس گردید. طرح و پیگیری برنامه ها و فعالیت هایی در جهت توسعه مناسبات با دانشگاههای دیگر و مراکز آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی و بهره‌برداری از این مناسبات از مهمترین وظایف دفتر می باشد. همچنین هدف اصلی دفتر کمک به تقویت علمی و اعتبار دانشگاه در عرصه داخلی و بین‌المللی می باشد.

 

  مدیر فعلی : دکتر پریچهر حناچی                              

 

  مدیران قبلی: 


 

 

      دکتر حمید کاظمی

      دکتر محمد مهدی فیض آبادی

              دکتر اعظم سازور

دکتر سیده سوسن مرندی