دوشنبه 23 فروردین 1400          
    درباره » ساختار سازمانی
ساختار سازمانی

مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه

معاون دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه

کارشناس مسئول همکاری های علمی بین المللی(بخش ارتباطات دانشگاهی  و ماموریت های بین المللی )

کارشناس مسئول همکاری های علمی بین المللی(بخش دانشجویان بین المللی ، بورس ها و فرصت های مطالعاتی)

کارشناس همکاری های علمی بین المللی(برنامه ریزی همکاری های علمی بین المللی  )

کارشناس (3 نفر)

کارشناس دفتر و امور مالی 

عامل ذی حساب 


 چارت پیشنهادی سازمانی مدیریت همکاری های علمی بین المللی دانشگاه الزهرا