دوشنبه 23 فروردین 1400          
    درباره » ماموریت
ماموریت

1- زمینه سازی تعامل موثر دانشگاه با سایر موسسه های علمی پژوهشی داخل و خارج با همکاری دیگر حوزه ها

2- ارتباط موثر با زنان دانشمند منطقه و جهان بویژه زنان دانشمند مسلمان

3- بسترسازی مناسب جهت حضور موثر استادان و دانشجویان نخبه دانشگاه در مجامع علمی – بین المللی

4- معرفی دانشگاه در سطح بین المللی و ارائه الگوی زن مسلمان فرهیخته

5- جذب و مدیریت امور دانشجویان مستعد خارجی با همکاری واحد های ذی ربط