دوشنبه 23 فروردین 1400          
    درباره » مدیریت
مدیر دفتر
 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : پریچهر حناچی

        رشته تحصیلی:  بیوشیمی

مدرك تحصیلیدكترا

مرتبه علمی : دانشیار

شماره تلفن مستقیم88058925

شماره تلفن داخلی2225

فاكس88216690

:آدرس پست الکترونیکی

 p.hanachi@alzahra.ac.ir

                              hanachi_wrc@yahoo.com

لیسانس : زیست شناسی

فوق لیسانس : بیوشیمی

دکتری : بیوشیمی

بیوگرافی

صفحه شخصی مدیر دفتر