دوشنبه 23 فروردین 1400          
    درباره » کارشناسان دفتر
کارشناسان دفتر
 
 

 

    تماس با کارشناسان دفتر

كارشناس مسئول ارتباطات دانشگاهی بین المللی و تشریفات

 
              

نام و نام خانوادگی :

رزا كرباسچي                          رزومه  

تلفن مستقیم: 

88058925

            
 پست الکترونیک:rosa.karbaschi@gmail.com
 

مقطع تحصیلی :

فوق ليسانس

تلفن داخلی :

2266

 

رشته تحصیلی :

زبان شناسي

نمابر :

88216690

 
       

كارشناس مسئول دانشجویان بین المللی، بورس ها و ماموریت های علمی

 

نام و نام خانوادگی :

ناهيد پازن                              رزومه

پست الکترونیک:      pazan.id@gmail.com                       

تلفن مستقیم :

88058925

مقطع تحصیلی :

ليسانس

تلفن داخلی :

2267

رشته تحصیلی :

مترجمي زبان انگليسي

نمابر :

88216690

     

کارشناس مسئول برنامه ریزی و سیاست گذاری همکاری های بین المللی

              

نام و نام خانوادگی :

پروین ثابت برومند                رزومه

پست الکترونیک:p.boroumand@alzahra.ac.ir

 

تلفن مستقیم :

88058925

مقطع تحصیلی :

فوق لیسانس

تلفن داخلی :

2268

رشته تحصیلی :

روابط بین الملل

نمابر :

88216690

 

کارشناس دفتر و امور مالی همکاری های علمی بین المللی

              

نام و نام خانوادگی :

مینو عظیمی                رزومه

تلفن مستقیم :

88058925

 پست الکترونیک:   azimi.minoo@gmail.com
 

مقطع تحصیلی :

فوق لیسانس

تلفن داخلی :

2225

رشته تحصیلی :

مدیریت دولتی

نمابر :

88216690

 کارشناس دفتر همکاری های علمی بین المللی

 
 

 
 نام و نام خانوادگی:  حمیده کریمی         رزومه

پست الکترونیک:hamideh.karimy@gmail.com

 
 تلفن مستقیم:  88058925
 مقطع تحصیلی:
 
 فوق لیسانس  تلفن داخلی:  2266
 رشته تحصیلی:
 
 آموزش زبان انگلیسی  نمابر:  88216690
  کارشناس دفتر همکاری های علمی بین المللی

 
     

 
 نام و نام خانوادگی:
 
 هانیه قوامی           رزومه
 
 تلفن مستقیم:  88058925
 پست الکترونیک:  hanie.ghavami@gmail.com
 
مقطع تحصیلی:رشته تحصیلی:

 
فوق لیسانسزبان و ادبیات انگلیسی

 
 تلفن داخلی:نمابر:

 
 

226788216690


 
کارشناس دفتر همکاری های علمی بین المللی


 
   نام و نام خانوادگی:
 
 مریم غلامی          رزومه
 
 تلفن مستقیم:  88216690
 پست الکترونیک:   mgholamy40@yahoo.com
 
 مقطع تحصیلی:
 
 دکتری  تلفن داخلی:  2268
 رشته تحصیلی:
 
 زبان و ادبیات عربی  نمابر:  88216690

 

 

زبان و ادبیات انگلیسی 
زبان و ادبیات انگلیسی