بخش های دفتر » بخش دانشجویان بین المللی بورسها و ماموریت های علمی » سمینارهای علمی بین المللی
شرکت در سمینارهای علمی و بین المللی


شرکت اعضای هیات علمی در سمینارهای علمی - بین المللی با ارائه مقاله  

مدارک مورد نیاز :

1 - فرم ها تکمیل شده تقاضای سفر
(در بخش فرم ها موجود می باشد)   

2- پذیرش مقاله از سوی برگزارکنندگان همایش و یا کنفرانس

3-  خلاصه مقاله فارسی و انگلیسی

4-  اصل مقاله

5- صورتجلسه گروه

6- صورتجلسه دانشکده

7- برای متقاضیانی که قبلا از طریق دانشگاه برای ارائه مقاله اعزام گردیده اند ارائه یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی  که متقاضی باید نویسنده اصلی و یا نفراول،باشد الزامی می باشد.


مراحل اجرایی قبل از سفر:


1- تحویل مدارک مورد نیاز به مدیر گروه 

 2- طرح و تصویب در شورای گروه و شورای پژوهشی دانشکده

 3- ارسال مدارک و نظر مساعد شورای گروه و شورای پژوهشی دانشکده از طریق ریاست دانشکده به مدیریت همکاری های علمی بین المللی

 4- دریافت مدارک و بررسی مدارک ارسالی توسط دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه

5-  ارسال پرونده تقاضا برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه به معاونت پژوهشی دانشگاه

دریافت پرونده ارسالی همراه با نظر مساعدشورای پژوهشی

 6- تکمیل فرم حراست توسط متقاضی

 7- تهیه و ارسال نامه برای حراست توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

8-  تهیه و ارسال نامه به مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

9- تهیه نامه معرفی عضو هیات علمی به بانک ملت جهت خرید ارز مبادله ای با امضای معاونت و مدیر اداری مالی دانشگاه توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی

10-  صدور حکم ماموریت توسط مدیریت همکاری های علمی بین المللی


مدارک لازم جهت ارسال گزارش سفر پس از اتمام سفر و بازگشت به مدیریت همکاری های علمی بین المللی :

گزارش مالی:


1- تکمیل فرم هزینه کرد پژوهشی و اخذ امضاها (این فرم در سایت معاونت پژوهشی قرار دارد): http://research.alzahra.ac.ir/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=17&Itemid=408

2- اصل لاشه بلیط

3-  فاکتور هزینه های هتل، ایاب ذهاب و ...

4- کپی صفحه اصلی پاسپورت و صفحه مربوط به ویزا و مهر ورود و خروخ

5- فیش واریزی عوارض خروج

6- تایید واریز حق ثبت نام


گزارش علمی:


1- گزارش سفر مشروح  به صورت تایپ شده با تأیید گروه و دانشکده (گزارش سفر حداقل بیش از سه صفحه باشد.)

2- برنامه کنفرانس با مشخص نمودن زمان ارائه متقاضی (جلد-فهرست- صفحه مربوط به متقاضی)

3-  اصل مقاله چاپ شده در کنفرانس (جلد-فهرست- صفحه مربوط به متقاضی)

4- ارائه اصل گواهی شرکت و ارائه مقاله در کنفرانس

5- تکمیل فرم گزارش سفر حراست از سوی متقاضی


مراحل اجرایی بعد از سفر:

1- ارسال گزارش سفر به مرکز همکاری های علمی بین المللی از سوی مدیریت همکاری های علمی بین المللی

2-  ارسال گزارش سفر به همراه لاشه بلیط و فاکتور های ارائه شده به معاونت پژوهشی جهت پرداخت هزینه از محل گرنت تخصیص یافته به متقاضی 

 * تقاضای سفر می بایست1 ماه قبل از سفر به مدیریت همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه ارسال شود.


فرمهای شرکت در سمینار خارجی

نمودار شرکت در سمینار


شرکت اعضای هیات علمی در سمینار های داخلی

نمودار فرایند شرکت در سمینارهای داخلی

فرم تقاضای سفر داخلی

گزارش سفرهای علمی

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

 6th International conference on Nano and Materials Science

دکتر مجید ممهد هروی ، دانشکده فیزیک شیمی ،کشور آمریکا

تاریخ عزیمت:23/10/1396

تاریخ بازگشت:28/10/1396


 Quality and Innovation in Teacher Professional Development

دکتر محسن شیرازی زاده ، دانشکده ادبیات ، کشور لبنان

تاریخ عزیمت: 22/9/1396

تاریخ بازگشت:25/9/1396


 3rd Asia International Conference 2017

دکتر هدی سادات محسنی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، کشور مالزی

تاریخ عزیمت : 17/9/96

تاریخ بازگشت:20/9/96


 3rd Asia International Conference 2017

دکتر مریم بناهان قمی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، کشور مالزی

تاریخ عزیمت: 17/9/96

تاریخ بازگشت:20/9/96


 International Conference on Management, Business, Economics, Social Sciences & Humanities Research

دکتر شمس الله شیرین بخش ، دانشکده علوم اجتماعی ، کشور مالزی

تاریخ عزیمت: 9/9/96

تاریخ بازگشت :11/9/96


 الموتمر العلمی السنوی الدولی

دکتر فاطمه اکبری زاده ، دانشکده ادبیات ، کشور عراق

تاریخ عزیمت : 96/9/5

تاریخ بازگشت:96/9/8


 International Migration and refugee Congress

دکتر زهره خسروی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، کشور ترکیه

تاریخ عزیمت:1396/9/2

تاریخ بازگشت:1396/9/6


 همایش انستیتو شرق شناسی " ایران و روسیه: 5قرن همکاری"

خانم ناهیده کلاشی ، دانشکده ادبیات ، کشور روسیه

تاریخ عزیمت: 23/8/96

تاریخ بازگشت: 25/8/96 SQU Chemistry Conference Green& Sustainable

دکتر لیلا فتوحی ، کشور عمان ،دانشکده فیزیک شیمی

تاریخ عزیمت: 21/8/96

تاریخ بازگشت: 25/8/96 1) GOTHENBURG CULTURES ON THE TOWN 1621-2021(GPS400) 2) INTERNATIONAL CONFERENCE ON IMIGRATION AND LABOUR MARKET EUROPEAN CHALLENGE FOR THE 21st CENTURY

دکتر اشرف السادات موسوی لر ، دانشکده هنر ، کشور سوئد

تاریخ عزیمت: 16/8/96

تاریخ بازگشت: 25/8/96 27th Annual Conference of the Indian Association for Angiosperm Taxonomy (IAAT)and International Symposium on “Plant Systematics: Priorities and Challenges

دکتر مریم کشاورزی ، دانشکده علوم زیستی ، کشور هند

تاریخ عزیمت: 18/8/96

تاریخ بازگشت: 22/8/96 بازدیداز دانشگاه های وین اتریش و بازل سویس

دکتر لیلا هوشنگی ، دانشکده الهیات ، کشور سوییس

تاریخ عزیمت: 23/7/96

تاریخ بازگشت:  25/7/96 کنفرانس بین المللی حقوق کودک از منظر قانون و اجتماع

دکتر فاطمه پور مسجدیان،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

کشور عراق

تاریخ عزیمت: 22/7/96

تاریخ بازگشت:  23/7/96
 2nd International Higher Education Studies Conference

دکتر فریبا عدلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،کشور ترکیه

تاریخ عزیمت: 19/7/96

تاریخ بازگشت:  23/7/96  23rd IASL World Congress

دکتر مختاری دینانی،دانشکده تربیت بدنی

کشور ایتالیا

تاریخ عزیمت: 11/7/96

تاریخ بازگشت:  15/7/96
صفحه بندی - صفحه 1 از 2
   صفحه بعد